Paper Information


Title ᠳᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠦ ᠣᠴᠢᠷ
Creator ᠬᠡᠪᠸᠪᠠᠯᠵᠤᠤᠷ
Keyword ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ; ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ; ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ; ᠳᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠥᠭᠥᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠴᠢᠷ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠳᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠦ ᠣᠴᠢᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 赤峰学院学报(蒙文哲学社会科学版) 2006年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn