Paper Information


Title ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ- ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭ
Creator ᠭᠡ‍ • ᠮᠦᠩᠭᠡ
Keyword ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ;ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ; ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ
Abstract ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠵᠢ ᠤᠨᠤᠯ ᠪᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠨ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠪᠡ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1988年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn