Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ《 ᠬᠡᠰᠡᠷ》 ᠲᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠠᠨᠢᠯᠲᠠ
Creator ᠬᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ《 ᠬᠡᠰᠡᠷ》; ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ; ᠳᠠᠨᠢᠯᠲᠠ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠡ᠂ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢ᠍ᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠡᠷᠳᠡ ᠢᠵᠡᠭᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠲᠠᠢ ᠤᠨᠴᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤᠯᠠᠨ ᠰᠢᠳᠦᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯᠳᠤᠨ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠮᠢ ᠪᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠤᠷ ᠳᠠᠨᠢᠬᠤᠢ ᠮᠦᠨ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠤᠵᠤᠭᠤᠷ ᠳᠠᠨᠢᠬᠤᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠯ᠂ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠳᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠲᠠᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠶᠢᠨᠨ ᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ 《ᠬᠡᠰᠡᠷ》 ᠲᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠭᠤᠷᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠬᠠᠪᠤᠷᠢ ᠳᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn