Paper Information


Title ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤ ᠡ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠯ
Creator ᠠᠮᠢᠨᠪᠦ᠋ᠭᠡ
Keyword 《ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ》᠂ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤ ᠡ ᠰᠠᠡᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠭᠤᠨᠢᠭᠳᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ 《ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ》ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠵᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠋ ᠡ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠡᠢᠨ ᠤᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠵᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠤᠷᠢᠴᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠨ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠪᠡ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠠᠡᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠡᠢᠨ᠌ ᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2003年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn