Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠳᠠᠨᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠮᠤᠯ(ᠬᠤᠶᠠᠷ)
Creator ᠪᠤᠤ ᠬᠠᠢ ᠶᠠᠨ; ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ
Keyword
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠰᠤ ᠵᠢ ᠠᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠷᠭᠤᠯ᠂ ᠬᠤᠮᠤᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠯᠡ ᠬᠤᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠲᠡᠲᠦᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ᠮᠠᠯ ᠵᠠ ᠠᠬᠤᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ᠂ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠴᠦ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2017年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn