Paper Information


Title ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠵᠢᠨᠦ᠋ᠩ ᠤᠨ ᠠᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠯ ᠪᠠ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠭᠤᠤ᠎ᠠ
Keyword ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ; ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠵᠢᠨᠦᠩ; ᠠᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠯ; ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ
Abstract ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠵᠢᠨᠦᠩ ᠰᠤᠨᠤᠮ ᠢᠰᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠠᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠯ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠰᠤᠳ ᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠬᠤᠩᠬᠤᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠵᠢᠨᠦᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠢᠴᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠨᠤᠩ ᠴᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯᠳᠤᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠬᠦᠰᠤᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠡᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2014年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn