Paper Information


Title ᠲᠤᠷᠤᠨᠠᠳᠬᠢᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ《ᠬᠦᠬᠡ ᠰᠡᠳᠤᠷ》 ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ
Creator 〔ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ〕ᠪ•ᠬᠢᠰᠢᠭᠰᠦ᠋ᠬᠡ
Keyword ᠲᠤᠷᠤᠨᠠᠳᠬᠢᠨ ᠤ ᠳᠤᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ;《ᠬᠦᠬᠡ ᠰᠣᠳᠤᠷ》ᠷᠤᠮᠠᠨ; ᠤᠷᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠠᠢ ᠶᠢᠨ《ᠬᠦᠬᠡ ᠰᠣᠳᠤᠷ》ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠠᠬᠡᠨ ᠲᠤᠷᠤᠨᠠᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠲᠠᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠡ ᠰᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂《ᠬᠦᠬᠡ ᠰᠣᠳᠤᠷ》ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ᠂ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠵᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ᠂ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠯ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ᠂ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠭ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠣᠬᠢ ᠰᠢᠮ ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠵᠢ ᠰᠤᠷᠤᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠰᠢᠲᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2001年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn