Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Creator ᠰ‍ • ᠤᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ; ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ; ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ; ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Abstract ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠦᠰᠤᠭ᠌ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭ᠋ᠤᠯᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠦᠯᠵᠦ ᠲᠤᠭᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭ᠋ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭ᠋ᠤᠯᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠂ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭ᠋ᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠳᠡᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃᠎
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn