Paper Information


Title 《ᠠᠷᠤ ᠤᠷᠤᠨ(柔然)》ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠤᠨᠢ
Keyword 《ᠠᠷᠤ ᠤᠷᠤᠨ(柔然)》;ᠤᠯᠤᠰ
Abstract ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠲᠤᠰ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ《ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ》᠂《ᠸᠸᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ》 ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠲᠠᠤᠭᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠿᠤᠤ ᠿᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠳᠢᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠢᠯᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠳᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠭᠡᠭᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠭᠠᠢᠬᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1986年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn