Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠶᠣᠭ》 ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠵᠣᠢᠶᠠᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ
Creator ᠰᠡᠴᠡᠨᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ; ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ; ᠲᠤᠪᠶᠤᠭ; ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Abstract ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠶᠣᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠯ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ  ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠳᠡ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠶᠣᠭ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠌ ᠠ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠡᠯ ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠯᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ  ᠤ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠶᠣᠭ ᠢ ᠲᠤᠰᠪᠤᠷᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ; ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠡᠯ ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠡᠴᠡ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠵᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠯᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠨᠡᠮᠢᠶᠡᠳ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠭᠦᠢᠢᠴᠡᠳ ᠂ ᠤᠨᠤᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn