Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠠ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ — ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠮᠠᠨ ᠪᠠ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ
Keyword ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠠ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ; ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠬᠣᠷᠤᠭᠳᠠᠯ; ᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠠ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠮᠠᠰᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠦ᠍ᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠮᠦᠨ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ ᠡ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠦᠪ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠮᠠᠨᠢ ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠨ ᠬᠣᠷᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠣᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠠ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠷᠨᠢᠯᠲᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠢ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠠᠯᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠠ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠵᠢᠡᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠵᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2007年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn