Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠡᠬᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠡᠦ ᠶᠦ᠋ᠸᠸ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ; ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠭᠠᠯ; ᠦᠯᠢᠳᠭᠡᠯ; ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ;ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠠ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠵᠢᠨ ᠶᠣᠰᠤᠲᠤ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠲᠠᠵᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠣᠳᠤᠷ ᠪᠣᠶᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠱᠠᠰᠳᠢᠷ ᠲᠡᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠭᠠᠯ᠂ ᠦᠯᠢᠳᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠶᠣᠰᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠶᠣᠭᠲᠠᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠮ ᠵᠢᠡᠷ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠣᠷᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2006年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn