Paper Information


Title 《ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠶᠢᠨᠷ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠤᠳᠤᠩ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠬᠦᠩ ᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠱᠠᠰᠳᠢᠷ》ᠲᠤ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠰᠢᠶ ᠠ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ (ᠨᠢᠭᠡ)
Creator ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠭᠤᠦ ᠠ
Keyword 《ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠱᠠᠰᠳᠢᠷ》; ᠲᠠᠰᠢᠶ ᠠ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ; ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠪᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠠᠷᠬᠢᠪ ᠲᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠲᠠᠢ᠌ᠴᠢᠩ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ (内阁)᠋ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ(蒙古堂)᠋ ᠤᠨ ᠳᠡᠩᠰᠠ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠤᠨ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ 《ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠱᠠᠰᠳᠢᠷ》᠋ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠠᠰᠢᠶ ᠠ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2009年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn