Paper Information


Title ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠯ ᠠ ᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠸᠠᠩ ᠮᠦᠩᠬᠡ
Keyword ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ; ᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠲᠦᠷᠢᠮ; ᠲᠡᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ
Abstract ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ  ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠯ ᠠ ᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ 《 ᠮᠠᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠤᠷᠭᠠᠬᠤ 》 ᠪᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠰᠢᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠲᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ᠮᠠᠵᠤᠤᠴᠤᠳ ᠪᠤᠭᠤᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ  ᠠ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠠ ᠪᠠ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠂
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn