Paper Information


Title ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠵᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠢᠷ ᠠ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠢᠳᠡᠷᠭᠡᠭ ;ᠰᠣᠶᠣᠯᠴᠡᠴᠡᠭ᠌
Keyword ᠵᠤᠭᠤᠰ; ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ ᠠ; ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠵᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠤᠷ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn