Paper Information


Title ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠬᠠᠰᠴᠡᠴᠡᠭ᠌
Keyword ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ; ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠤ; ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢ; ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Abstract ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ᠂ ᠬᠦᠭ᠌ ᠠᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠤᠴᠡ᠂ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠵᠤᠷᠢᠭ᠋ᠤᠯᠤᠯᠳᠠ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠠᠯᠢ ᠴᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠯᠠᠨᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠦᠪᠯᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ᠋ᠠᠯᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠋ᠠᠳᠡᠨ ᠡᠴᠨ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠢᠳᠠᠭ᠋ᠤ ᠰᠠᠯᠤᠩᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠬᠡᠨ᠋ᠠᠭ᠋ᠤᠷ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠬᠦᠭ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠂ ᠬᠡᠪ ᠨᠡᠮᠪᠡ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn