Paper Information


Title ᠣᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭ᠋ᠤᠷᠲᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠨ ᠦ ᠬᠤᠲᠠ ᠤᠷᠤᠭ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠠᠢ ᠼᠦᠢ ᠴᠢᠨ᠋; ᠪᠦᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ᠂ ᠣᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭ᠋ᠤᠷᠲᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠲᠡᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠤᠯᠤᠭ᠋ᠠᠳ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠭᠦᠩᠵᠦ ᠯᠦᠭᠡ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠦᠷᠡᠰ ᠲᠦ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ ᠄ 《ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠰᠠᠲᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠵᠤ》 ᠦᠨ᠋ᠡᠬᠡᠷ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠡᠮᠡᠷ ᠰᠠᠭᠰᠠᠭ᠋ᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠂ ᠶᠠᠭ ᠷᠠᠰᠢᠳ᠋ — ᠠᠳ᠋ — ᠳ᠋ᠢᠨ ᠤ ᠵᠢᠭ᠋ᠭᠰᠠᠴᠢᠯᠠᠨ᠄ ᠲᠡᠳᠡᠨ᠋ᠡᠷ 《ᠦᠬᠢᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠭ᠋ᠠᠵᠤ ᠦᠭᠬᠦ ᠬᠠᠷᠢᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭ᠋ᠠᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠨᠳᠠ — ᠬᠤᠲᠠ ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ》᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠣᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠳᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠭᠠᠷᠭ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠲᠠᠢ ᠮᠠᠭ᠋ᠠᠳ᠃ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠰ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠤᠷᠤᠭ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠯᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1986年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn