Paper Information


Title ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠤᠠᠯᠯ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ
Creator ᠨᠠᠴᠢᠨ
Keyword ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ; ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠤᠠᠯᠯ ;ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ
Abstract ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠮ  ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠨᠡᠯᠢᠶᠠᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠨᠢ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ ᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠤ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ; ᠱᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ; ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠮᠣᠷᠲᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ; ᠬᠡᠦᠭᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠤᠷᠤᠭ ᠮᠣᠷᠲᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠠ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2013年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn