Paper Information


Title 《ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ》ᠬᠢᠭᠡᠳ《ᠳᠠᠬᠢᠨᠢ》ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠪᠣᠳᠠᠭᠠᠯᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠪᠠᠢ ᠱᠠᠨ
Keyword 《ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ》ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ;《ᠳᠠᠬᠢᠨᠢ》ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ; ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠴᠣᠩᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢᠨ《ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ》 ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠦᠸᠸ ᠮᠦᠸᠸ ᠿᠦᠸᠸ ᠵᠢᠨ 《ᠲᠠᠬᠢᠨᠢ》ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠳᠡᠬᠢ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠭᠦᠸᠸ ᠮᠦᠸᠸ ᠿᠦᠸᠸ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠ ᠰᠠᠶᠢᠴᠣᠩᠭ᠋ ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠰᠢᠳᠦᠯᠴᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠴᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠵᠢᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠵᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠣᠷᠢᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2006年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn