Paper Information


Title 《ᠪᠢᠩᠲᠤ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠴᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠠᠯ—ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠤᠮᠵᠢ
Creator ᠲᠡᠮᠦᠷᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠪᠢᠩᠲᠤ;ᠪᠢᠩᠲᠤ ᠬᠠᠲᠤᠨ;ᠪᠢᠩᠲᠤ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ
Abstract ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠲᠠᠨ ᠤᠯᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ ᠠ᠃ ᠣᠳᠤ ᠪᠤᠯᠬ ᠤᠳ᠋ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠷᠲᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠤᠤᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠭᠡᠷᠡᠲᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠴᠡᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ《ᠪᠢᠩᠲᠤ ᠸᠠᠩ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ《ᠪᠢᠩᠲᠤ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠴᠤᠯᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠤᠯ ᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2017年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn