Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ
Creator ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ; ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ; ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ
Abstract ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠦᠪ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠢᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠡ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠲᠡᠪᠰᠢᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠦᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠤ 《 ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠩᠬᠢᠯᠡᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2004年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn