Paper Information


Title ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠨᠢᠶᠸ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠯᠢᠩ
Keyword ᠠᠨᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ; ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠠ; ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ; ᠬᠣᠢᠢᠲᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ
Abstract ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠪᠣᠯ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠯᠢᠭᠳᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠢᠴᠢ ᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠡᠯ ᠡ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠣᠢᠢᠲᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠯᠤᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠷ ᠡ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠣᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn