Paper Information


Title ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ
Creator ᠯ‍ • ᠬᠤᠷᠴᠠᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
Keyword ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ; ᠲᠤᠭᠤᠢ ; ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ
Abstract ᠲᠤᠭᠤᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠵ ᠢ《ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠪᠡ ᠬᠦᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ《 ᠲᠤᠢ》᠂《ᠲᠤᠤᠢ》《ᠲᠤᠢᠨ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ《ᠲᠤᠢᠯᠠᠨ》《 ᠲᠤᠢᠯᠠᠬᠤ》 ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1987年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn