Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠤᠢ᠌ᠮᠤᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠮ᠂ ᠰ᠂ ᠦᠯᠵᠠᠢ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ; ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ; ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ; ᠪᠡᠶ ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠠᠷᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ ᠰᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠭᠡᠷ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠢ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃ ᠳᠡᠢ᠌ᠨ ᠬᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠳᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠡᠷ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠡᠨᠳᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠷᠬᠡᠵᠢᠬᠦ ᠭᠦᠭ᠍ᠵ᠍ᠢᠬᠦ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2007年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn