Paper Information


Title ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠤᠤ ᠬᠠᠢ ᠵᠸᠨ
Keyword ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ; ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ; ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠤᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠦᠭᠦᠬᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠭᠦ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠳᠡ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ ᠬᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠪᠠ᠃ 
Original Literature View Original Paper
出自 赤峰学院学报(蒙文哲学社会科学版) 2007年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn