Paper Information


Title ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ—ᠲᠦᠮᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ
Creator ᠪᠠᠢ ᠭᠠᠩ
Keyword ᠲᠤᠮᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ; ᠰᠢᠢᠳᠡᠭ ᠰᠤᠷᠲᠤ; ᠠᠵᠦ ᠦᠢᠯᠡᠰᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠬᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ
Abstract ᠲᠦᠮᠦᠰᠦ ᠪᠤᠯ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠢᠩᠭᠤ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠰᠤᠷᠲᠤ《 《ᠲᠦᠮᠦᠰᠦ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠣᠲᠦ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠠᠯᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠡᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠵᠢᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠲᠠᠸᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠮᠦᠰᠨ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤ ᠪᠡᠬᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠪᠤᠳᠠᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2017年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn