Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠ ᠠᠩᠭᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠦᠭᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠋ ᠠ
Creator ᠵᠣᠣ ᠴᠦᠨ ᠮᠢᠩ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ; ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ; ᠨᠡᠷ ᠡ ᠦᠭᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ; ᠤᠳᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠋ ᠠ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠠᠯ ᠬᠡᠯᠡ᠂ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠷᠠᠮᠠᠯ ᠬᠡᠯᠡ᠃ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ  ᠳᠤ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠭᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠶᠣ ᠦᠭᠡ ᠬᠣᠪᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠳᠤᠪᠤᠷᠢ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠣᠶᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠦᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠪᠣᠷᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠦᠭᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠶᠤ ᠬᠣᠪᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠ ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠦᠭᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠦᠭᠡᠰ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠌ᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ ᠡ᠂ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ ᠡ᠂ ᠲᠠᠢᠢᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠦᠭᠡ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn