Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠨ  ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠠᠯ
Creator ᠬᠦᠷᠡᠯᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
Keyword ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠤᠸᠠᠨ; ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌; ᠰᠠᠩ ᠲᠠᠮᠠᠭᠤᠨ; ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠨ
Abstract ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠤᠨ ᠪᠡ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠷ ᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠵᠤᠡᠢᠯ ᠵᠤᠡᠢᠯ ᠶᠢᠷ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠤᠨ ᠲᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠰᠢ ᠡᠷᠬᠡᠳᠡᠨ᠂ ᠤᠨ ᠤ ᠴᠤᠯᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠤᠷᠤᠨ᠂ ᠰᠦᠮ ᠡ ᠬᠡᠡᠢᠳ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠡᠴᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢ ᠠᠪᠴᠦ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠡᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠨᠢ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠲᠡᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠬᠠᠶᠠ ᠪᠠᠡᠢᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ ᠡ᠂ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠤᠷᠦ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ ᠪᠠᠡᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠋ ᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠦᠬᠦᠡᠢᠯᠡ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ 160 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠤᠳᠠᠭ᠋ ᠡ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠵᠦ ᠪᠠᠡᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠢᠢᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠢ ᠪᠠᠡᠢᠭ᠋᠋ ᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠤᠸᠠᠠ ᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ ᠡ ᠬᠡᠡᠢᠳ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠦᠨᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠡᠴᠨ ᠲᠠᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠨ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠲᠤᠷᠠᠳᠴᠦ᠂ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯ ᠬᠢᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn