Paper Information


Title ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ — 1980ᠤᠨ ᠦ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠢᠥᠢ ᠯᠠᠨ
Keyword ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ; ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ; ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢᠭᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ; ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ
Abstract ᠤᠨᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ᠳᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ   ᠤᠨᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ 1980ᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠡᠮᠤᠨᠡᠬᠢ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠦᠢ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠳᠡ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃ 
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2008年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn