Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠬᠦᠯᠡᠮᠵᠢ
Creator ᠰᠤᠳᠤ
Keyword ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ; ᠦᠬᠦᠯᠡᠮᠵᠢ
Abstract ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠯᠤᠭᠡᠷ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠤᠯ ᠲᠤᠨᠤᠳᠠᠰᠤ ᠬᠡᠮᠡᠢ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠠᠭ ᠮᠦᠴᠡ ᠴᠤ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠡᠴᠨ ᠰᠠᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1983年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn