Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ《Burkhan》(ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ) ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator 〔ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ〕ᠪ·ᠯᠠᠤᠹᠸᠷ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ;ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ (burkhan); ᠪᠣᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠵᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ burkhan ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠵᠦᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ᠂ ᠮᠠᠨᠵᠤ — ᠲᠦᠩᠭᠦᠰ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠳᠡᠬᠢ burkhan ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢ᠍ᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠡᠷ ᠡ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ《ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ》(burkhan) ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠪᠣᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠨ ᠵᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠌ ᠡ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2006年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn