Paper Information


Title 《 ᠵᠠᠩ ᠶᠢᠩ ᠿᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ》 ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Creator ᠪᠡ᠊ · ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
Keyword 《 ᠵᠠᠩ ᠶᠢᠩ ᠿᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ》; ᠪᠤᠷᠤᠬᠤᠳᠠ; 《 ᠵᠠᠩ ᠤᠪᠤᠭᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ  ᠤ ᠬᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ》
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ 《 ᠵᠠᠩ ᠶᠢᠩ ᠿᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ》ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1983年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn