Paper Information


Title ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ
Creator ᠪᠣᠣ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠩ
Keyword ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠋ ᠠ; ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ; ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ
Abstract ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ᠲᠡᠭᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠢ ᠳᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠡᠯᠢᠶᠠᠳ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠋ ᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠦᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠋ ᠠ ᠴᠣ ᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn