Paper Information


Title ᠬᠦᠭ ᠠᠢᠵᠠᠮᠯᠢᠭ ᠬᠦᠦᠷᠨ᠋ᠢᠯ — ᠷᠢ‍ · ᠴᠤᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪ‍ · ᠵᠤᠷᠢᠭᠲᠤ
Keyword ᠷᠢ‍ · ᠴᠤᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠵᠢᠰ; ᠬᠦᠦᠷᠨ᠋ᠢᠯ; ᠤᠶᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ; ᠤᠬᠤᠷ ᠣᠨ᠋ᠣᠪᠴᠢᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠵᠠᠯᠠᠭ᠋ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠦ ᠷᠢ‍ · ᠴᠤᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠡ ᠦᠭᠡ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠤᠷ ᠣᠨ᠋ᠣᠪᠴᠢᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠭ ᠠᠢᠵᠠᠮᠯᠢᠭ ᠬᠦᠦᠷᠨ᠋ᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2002年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn