Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠵᠢᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠦᠤᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ; ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ
Abstract ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ 《ᠦᠬᠦᠵᠦ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦ ᠤᠷᠴᠢᠯ》 ᠤᠨ ᠶᠠᠰᠤᠭᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠢᠲᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠨᠠᠰᠤ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠬᠤᠷ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠬᠦᠵᠦ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦ ᠵᠢᠮ ᠠ ᠶᠣᠰᠤ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2018年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn