Paper Information


Title 《 ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ
Creator ᠨᠠᠰᠦ᠋ᠡᠨ᠋ᠦᠯᠵᠡᠢ
Keyword 《 ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ》; ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ
Abstract 《 ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠡᠴᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ《ᠡᠷᠳᠡᠬᠢᠨ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠶ ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠰᠤᠭᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠢᠯᠢᠶᠤᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨ᠂ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠡᠳᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠢ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯ᠂ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠵᠦ ᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠲᠠᠢᠨ ᠲᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠠᠪᠠ ᠠᠪᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠵᠢ ᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢ》 ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦᠯᠤᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠯᠤᠮᠠᠯ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1986年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn