Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ
Creator ᠰᠢ ᠽᠠᠢ ᠶᠦᠨ; ᠸᠠᠩᠴᠤᠭ
Keyword ᠵᠠᠩ ᠰᠤᠶᠤᠯ; ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ; ᠴᠠᠭ; ᠤᠭᠳᠠᠷᠭᠤᠢ;《 ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠢᠪᠠᠤᠬᠠᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ; ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠤ᠋᠋ᠢ᠋ᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠷᠳᠡᠢ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠴᠠᠭ᠂ ᠤᠭᠳᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ᠂《ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠢᠪᠠᠤᠬᠠᠢ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠤ᠋ᠢ᠋ᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2004年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn