Paper Information


Title ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ
Creator ᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ; ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠡᠭᠡ; ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠵᠦᠢ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠢᠲᠦᠯᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠠᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠩᠬᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠡᠲᠦ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤ ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠷᠢᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠲᠦᠷᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠢᠶ ᠠ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠃ 《ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ》ᠲᠣᠮᠤᠭ ᠲᠤ᠂《ᠡᠷᠲᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠠᠳᠤᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ》ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠦᠯᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠡ ᠮᠦᠨ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn