Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠡ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠱᠦ ᠫᠢᠩ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠨᠢᠨ; ᠳᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠡ ;ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ 
Abstract ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠵᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠳᠡᠪᠰᠢᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠴᠤ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠵᠦ ᠨᠡᠩ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠤᠶᠤᠨ ᠦ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ᠭᠡᠪᠡᠴᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠦ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠲᠤᠯᠭᠠᠮ ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠤᠢ ᠃ ᠡᠢ᠌ᠨ ᠬᠦ ᠳᠤᠰ ᠦᠭᠦᠡᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠢ ᠡ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠯ ᠬᠢᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2007年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn