Paper Information


Title ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
Creator ᠭᠠ‍᠂ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ
Keyword ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ; ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ; ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ
Abstract ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠩᠭᠤ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠳᠠᠭ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠲᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨᠸᠴᠢᠷ(ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ)᠂ ᠯᠦᠷᠵᠡ(ᠰᠦᠪᠸ ᠰᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ ᠠ)᠂ ᠲᠤᠩᠽᠢ(ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠲᠤ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠳ᠋ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠺᠠᠲᠷ)᠂ ᠲᠤᠶᠠᠭᠠᠨ(ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ)᠂ ᠠᠷᠤᠪᠤᠯᠠᠭ (ᠪᠠᠶᠠᠨᠭᠤᠤᠯ ᠵᠸᠦ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠲᠸᠢᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ)ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠲᠤᠮᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠳ ᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠲᠦᠬᠦᠮᠭᠡᠨ ᠲᠤᠷᠳᠤᠶ ᠠ.
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2017年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn