Paper Information


Title ᠢᠲ᠋ᠤᠤ‍ ᠰᠢᠽᠢᠤ‍ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠠᠢᠴᠼᠩᠭ᠎ᠠ- ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯᠲᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ
Creator ᠨᠠ‍᠂ ᠴᠣᠯᠮᠤᠨ
Keyword ᠢᠤᠲ᠋ᠤᠤ᠋ ᠰᠢᠽᠢᠤ‍; ᠰᠠᠢᠴᠤᠩᠭ᠎ᠠ; ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ; ᠰᠢᠯᠦᠭ
Abstract ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠯᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠢᠲ᠋ᠤᠤ‍ ᠰᠢᠽᠢᠠᠤ‍ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢ ᠵᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠲᠡᠢ ᠤᠯᠤᠰᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠰᠠᠢᠴᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠳᠤ ᠪᠡᠶ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠠᠳᠤᠢ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ ᠠ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠤᠯᠤᠭᠠᠳᠤᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠢᠶ ᠠ ᠯᠤᠽᠤᠩ ᠮᠦᠨ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn