Paper Information


Title ᠰᠦᠶᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠨᠠᠬᠢ ᠤᠴᠢᠷ
Creator ᠣ᠂ᠠᠯᠲᠠᠩᠭ᠋ᠤᠣ ᠠ
Keyword ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ; ᠣᠷᠤᠨ ᠴᠠᠭ; ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠯ
Abstract ᠰᠦᠶᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠠᠳᠬᠤᠨ ᠠᠪᠴᠦ᠂ ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠶᠡᠬᠡᠰᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠠᠪᠴᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠪᠡ᠃ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠯ ᠪᠠ ᠮᠣᠨᠲ᠋ᠠᠩᠭᠸ ᠡᠰᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠦᠷᠮᠦᠰᠦᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠳᠣ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠣᠮᠤᠭ ᠠᠬᠤᠢ ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠋ ᠠ ᠴᠣᠭᠴᠠᠲᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠵᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠳᠡᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2010年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn