Paper Information


Title ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠡᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ ᠲᠠᠡᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠡᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠡ ᠵᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪ‍᠂ ᠠᠯᠮᠠᠰ
Keyword ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠡᠯᠴᠢ᠂ ᠫᠠᠯᠠᠨ ᠺᠡᠷᠫᠢᠨ᠂ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠤᠨ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠡᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠡᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠋ ᠡ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ
Abstract 13ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠡᠴᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠳᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠵᠤᠷᠢᠭ᠂ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠨ ᠠᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠠᠽᠢᠶ ᠡ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠤᠮᠦ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠡᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠲᠤᠷᠤᠨ᠎ ᠡ ᠵᠦᠭ ᠡᠴᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠋ ᠡ ᠵᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠳᠠ᠂ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠱᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠡᠴᠨ ᠤᠠᠯᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠳᠤᠡᠢᠳᠤᠨ 13 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ ᠲᠠᠡᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠡᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠋ ᠡ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠡ ᠵᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠲᠠᠯ ᠡ ᠡᠴᠨ ᠨᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2004年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn