Paper Information


Title ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠨᠴᠡᠲᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ
Creator ᠠᠯᠲᠠᠨᠸᠴᠢᠷ
Keyword ᠬᠦᠨᠴᠡᠲᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ; ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ; ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ; ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ
Abstract ᠬᠦᠨᠴᠡᠲᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠠᠯᠭᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪ᠂ ᠰᠡᠵᠢᠭ᠍ᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠦ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠋ ᠠ᠂ ᠵᠣᠪᠠᠨᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠋ ᠠ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠋ ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠠᠳᠬᠤᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠳᠣᠪᠤᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠶ ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠵᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠨᠴᠡᠲᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠴᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ᠂ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ᠂ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠲᠣᠲᠤᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠡᠬᠢ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ ᠵᠢ ᠠᠩᠭᠠᠷᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠳᠡᠮ ᠢ ᠲᠦᠢᠮᠦᠯᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2006年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn