Paper Information


Title ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦ ᠶᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ᠋ᠢ ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠮᠠᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Creator ᠬᠠ‍ · ᠲᠦᠮᠡᠨᠪᠠᠭ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ; ᠠᠯᠲᠠᠨᠰᠠᠩ
Keyword
Abstract
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1992年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn