Paper Information


Title ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠦᠨ 《ᠲᠠᠮᠭᠠᠲᠤ ᠬᠠᠳᠠ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠰᠤᠩᠳᠤᠢ
Keyword ᠲᠠᠮᠭᠠᠲᠤ ᠬᠤᠲᠠ; ᠴᠧᠩᠽᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ; ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠬᠢ 《ᠲᠠᠮᠭᠠᠲᠤ ᠬᠠᠳᠠ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠡᠢ᠌ᠯᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2005年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn