Paper Information


Title ᠴᠸᠬᠤᠸ ᠤᠨ ᠪᠢᠷ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠋ ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠳᠡᠳ᠋ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠴᠠᠨ᠌  ᠠ
Keyword ᠴᠸᠬᠤᠸ; ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠋ ᠠ;ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ
Abstract ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠋ ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯ ᠴᠸᠬᠤᠸ ᠤᠨ 19 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠣᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠳᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯ ᠡᠴ ᠡᠣᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠯᠲᠡ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠦᠭᠡᠷ ᠡ ᠪᠡᠷᠡ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠠᠢ ᠬᠠᠢᠢᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠡᠷᠢᠯᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn