Paper Information


Title 《ᠡᠪᠲᠦ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》᠋ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠼᠦᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ
Keyword ᠡᠪᠲᠦ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ; ᠡᠪᠲᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ; ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ᠌; ᠲᠦᠪᠡᠳ; ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷ
Abstract 《ᠡᠪᠲᠦ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》ᠪᠤᠯ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠠᠩ᠋ᠬ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ᠂ ᠰᠠᠮᠵᠠ᠂ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠨ ᠡᠪᠲ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ 《ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠬᠤ》᠂ 《ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠭᠦᠷᠬᠦ》᠂ 《ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ》᠂ 《ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢᠳᠡᠬᠦ》᠂ 《ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠬᠤ》᠂ 《ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠢᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ》ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠦᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ᠌᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ᠂ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2010年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn