Paper Information


Title ᠳ᠂ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ《ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ》ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠤ
Keyword 《ᠮᠢᠨᠦᠨᠤᠲᠤᠭ》 ᠰᠢᠯᠦᠭ; ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋  ᠠ; ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ᠂ 《ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ》ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠢᠱᠢᠭ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠲᠤᠭᠷᠰᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠮᠵᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠢᠢᠮᠦᠷᠬᠦᠦ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠳᠤ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠪᠣᠶᠣ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ ᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬ᠋ ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠣᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠵᠡᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2013年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn