Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤᠮᠴᠢ ᠪᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤᠮ ᠰᠢᠪᠰᠢᠯᠭᠡ — ᠳᠤᠮ ᠰᠢᠪᠰᠢᠯᠭᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠬ‍᠍·ᠨᠠᠨᠳᠢᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ (ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤᠮᠴᠢ; ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠳᠣᠮ ᠰᠢᠪᠰᠢᠯᠭᠡ; ᠮᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ
Abstract ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠳᠤᠮᠨᠤᠬᠤ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠵᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤᠮ ᠰᠢᠪᠰᠢᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠳᠤᠮ ᠰᠢᠪᠰᠢᠯᠭᠡ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮ ᠰᠢᠪᠰᠢᠯᠭᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮ ᠰᠢᠪᠰᠢᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠳᠣᠲᠤᠷ ᠠ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠰᠢᠪᠰᠢᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠢᠯᠡ ᠳᠤᠮ ᠰᠢᠪᠰᠢᠯᠭᠡ᠂ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤᠮ ᠰᠢᠪᠰᠢᠯᠭᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠋ ᠠ ᠪᠣᠢ᠃ ᠮᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠳᠤᠮ ᠰᠢᠪᠰᠢᠯᠭᠡ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠳᠤᠮᠴᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠯᠪᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠤᠷ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠣᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮ ᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠤᠯᠲᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠭᠡ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2005年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn